Rakennustuotteiden laadunvarmistuksen merkitys kuluttajille

Rakennustuotteita koskevan lainsäädännön tavoitteena on varmistaa, että rakennustuotteista saatava tieto on luotettavaa ja vertailukelpoista, kun suunnittelija ja rakentaja arvioivat tuotteiden soveltuvuutta rakennettavaan kohteeseen. Lainsäädännön tehtävänä on myös edistää rakennustuotteiden myyntiä sekä kotimaan että vientimaiden markkinoille lähinnä EU:n alueella.

Rakennustuotteiden hyväksymisen vaihtoehdot

Rakennustuotteiden hyväksymiselle on neljä vaihtoehtoa, CE-merkintä eurooppalaisen yhtenäisen standardin mukaisesti, kansalliset tyyppihyväksyntämenettelyt, varmennustodistus ja laadunvalvonnan varmentaminen. Näiden lisäksi rakennusvalvontaviranomaisella on mahdollisuus edellyttää rakennuspaikkakohtaista varmentamista silloin, kun rakennustuotteen kelpoisuutta ei ole muulla tavalla osoitettu.

Kansalliset hyväksyntämenettelyt perustuvat lakiin eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä (954/2012) ja ovat tulleet voimaan 1.7.2013. Näillä menettelyillä pyritään varmistamaan, että rakennustuotteet täyttävät voimassa olevan maankäyttö- ja rakennuslain vaatimukset.

Laadunvarmistus

Kolmannen osapuolen (ulkoinen valvoja) suorittama laadunvarmistus tietyille tehdasvalmisteisille, lähinnä kantaville rakennustuotteille (mm. puuelementtitalot), on lakisääteinen. Sen on oleellinen osa tuotteiden valmistusprosessia ja sen avulla varmistetaan, että rakennustuotteen valmistukselle on tehtaalla olemassa asianmukaiset tuotantolaitteet ja -menetelmät. Lisäksi ulkoisen valvojan jatkuvilla vuosittaisilla seuranta-arvioinneilla varmistetaan, että ne pysyvät ajan tasalla ja tuotteet täyttävät kyseiselle rakennuselementille tai -komponentille asetetut vaatimukset.

Nämä tuotevaatimukset ovat esitetty joko yhtenäisissä eurooppalaisissa standardeissa, jolloin tuote tulee olla CE-merkitty tai kansallisissa arviointiperusteissa, jolloin tuotteella tulee olla Suomessa hyväksytyn toimielimen myöntämä Varmennustodistus. Puutalon rakennusjärjestelmälle voidaan hakea myös tehdaskohtainen eurooppalainen tekninen hyväksyntä (ETA –päätös), jonka perusteella koko talopaketti voidaan CE-merkitä.

Laadunvarmistuksen takeeksi Omatalon tuotteissa on tunnuskortti.

CE-merkityille kantaville rakennustuotteille on EU:n rakennustuoteasetuksessa määritetty, että niiden CE-merkinnän edellytyksenä on EU:n hyväksymän Ilmoitetun Laitoksen (Notified Body) myöntämä sertifikaatti (todistus tehtaan laadunvalvonnasta).

Kaikille CE-merkityille tuotteille ei ole vaatimuksena ulkoista valvontaa, vaan valmistaja tekee tuotteensa kyseisen standardin mukaisesti ja ilmoittaa tuotteensa täyttävän asetetut vaatimustasot.

Merkitsemisen valvonta

EU:n alueella rakennustuotteiden merkitsemistä valvoo jokaisessa maassa nimetty ”Markkinavalvoja”. Suomessa tätä tehtävää on määritetty hoitamaan Turvallisuus- ja kemikaalivirasto ”TUKES”. Sen tehtävänä on valvoa, että tuotteiden merkinnät ovat vaatimusten mukaisia ja vaatimusasiakirjojen määrittämät tuotteiden vaatimustasot on oikein ilmoitettu ja täyttävät vaatimukset. Nämä on esitetty tuotteiden ”Suoritustasoilmoituksissa” (DoP), jonka tuotteen valmistaja on velvollinen laatimaan sekä ylläpitämään sitä.

Rakennusvalvonnan rooli laadunvarmennuksessa

Pientalorakentajan (rakentamiseen ryhtyvä) valvojana ja apuna toimii lisäksi kunnallinen rakennusvalvonta, jonka tehtävänä on valvoa, että kaavamääräyksiä noudatetaan ja rakennussuunnitelmat sekä rakennusaikainen valvonta tehdään pätevästi, jotta virheiltä vältyttäisiin.

Rakennusvalvonta ei siis viimekädessä vastaa suunnittelu- tai rakennusvirheistä, vaan näistä päävastuu on rakentamiseen ryhtyvällä eli tulevalla kiinteistön omistajalla. Omistaja vastaa, että suunnittelu ja rakentaminen tehdään vaatimusten mukaisesti käyttämällä päteviä alan asiantuntijoita.

Luonnollisesti elementtitalon ostajalla tulee olla varmuus siitä, että tilatun talopaketin sisältö, suunnittelu ja asennus tehdään ilman virheitä. Näistä vastuu ja takuu ovat elementtien tai talopaketin valmistajalla siinä määrin, kun niistä on sovittu tilaussopimuksessa.

Yhteenveto

Puuelementtitalojen valvontaa tehdään siis usean tahon toimesta, valmistaja valvoo omaa tuotantoaan kansallisen vaatimusasiakirjan tai ETA-päätöksen mukaisesti ja tekee siitä laadunvalvontakirjaukset, valmistajan tuotantoa ja laadunvalvontaa varmistaa ulkoinen valvoja kaksi kertaa vuodessa arviointikäynnein kummassakin menettelyssä, markkinavalvonta seuraa valmistalojen vaatimustasojen ja merkintöjen oikeellisuutta sekä rakennusvalvonta valvoo kaavamääräysten, suunnitelmien ja rakentamisen vaatimusten täyttymistä sekä varmistaa, että puuelementeillä on varmennustodistus, CE-merkintä tai varmistaa puuelementtien kelpoisuuden rakennuspaikkakohtaisella varmennuksella.

Puuelementtitalon tilaajalla (kuluttajalla) on oikeus ja myös mielestäni velvollisuus tulevana kiinteistön omistajana, jolla on päävastuu rakennuksen käyttöturvallisuudesta, varmistaa tilaamansa talopaketin vaatimusten mukaisuus vaatimalla toimittajalta varmennustodistusta tai CE-merkintään liittyvää todistusta. Näillä toimilla on mahdollista vähentää huomattavasti riskiä unettomista öistä.

Osmo Makkonen
arviointipäällikkö
Finotrol Oy
Ympäristöministeriön hyväksymä toimielin
EU:n ilmoitettu Laitos (Notified Body)

Omatalo Oy:n varmennustodistus

Omatalon valmistamien tuotteiden laadunvarmennus on Finotrolin varmennustodistuksen mukainen

  1. Toimitusjohtajan katsaus
  2. Omakotitalon hiilijalanjälki
  3. Talon rakentamisen kustannukset

Tilaa esitteemme